Farmaceutický a chemický odpad

Farmaceutický odpad

Do skupiny farmaceutického odpadu zaraďujeme farmaceutické výrobky, hlavne poškodené lieky, expirované lieky alebo kontaminované lieky. S takýmto druhom odpadu treba nakladať osobitne, nakoľko pri ich nesprávnej likvidácii môžu prinášať so sebou určité zdravotné riziko a taktiež aj riziko pre životné prostredie.

Druhy odpadov

 • 18 01 08 – cytotoxické a cytostatické liečivá (N)
 • 18 01 09 – liečivá iné ako uvedené v 18 01 08 (O)

Chemický odpad

Do skupiny chemického odpadu zaraďujeme najmä chemikálie, rozpúšťadlá, ortuť a iné. Chemikálie, ako aj iné druhy odpadov, môžu mať negatívny vplyv na naše zdravie, rovnako aj na životné prostredie. Tento druh odpadu, najmä ak ide o kategóriu nebezpečného odpadu, je potrebné spracovať a zlikvidovať správnym spôsobom a najmä bezpečne. Naša spoločnosť sa zameriava hlavne na chemikálie zo zdravotníckej starostlivosti a z laboratórií.

Naša spoločnosť pre Vás zabezpečí odber, prepravu a zneškodnenie farmaceutického a chemického odpadu podľa platných legislatívnych predpisov. V prípade potreby Vám zabezpečíme potrebné obaly vhodné na skladovanie a prepravu chemikálií, či už v tekutej alebo práškovej podobe.

Druhy odpadov

 • 16 05 06 – laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesí laboratórnych chemikálií (N)
 • 18 01 06 – chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky (N)
 • 18 01 07 – chemikálie iné ako uvedené v 18 01 06 (O)

Administratíva

Na základe požiadavky zákazníka zabezpečíme za Vás:

 • zaradenie odpadu podľa Katalógu odpadov
 • vedenie zákonnej evidencie odpadov
 • vypracovanie a zaslanie ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním príslušnému okresnému úradu
 • vyplnenie sprievodného listu nebezpečných odpadov

Postup

1. Objednávka

Klient prostredníctvom e-mailu alebo telefonického rozhovoru zadá objednávku na zber farmaceutického a chemického odpadu a následne si stanovíme presný termín.

2. Prevzatie odpadu

V dohodnutom termíne a mieste prevezme od vás odpad oprávnená osoba. Podpíšu sa sprievodné listy nebezpečných odpadov alebo preberacie protokoly.

3. Zneškodnenie / zhodnotenie odpadu (likvidácia)

Zabezpečíme jeho zneškodnenie / zhodnotenie podľa platných legislatívnych požiadaviek v oprávnených spoločnostiach.

4. Potvrdenie

Po zneškodnení / zhodnotení odpadu dostanete od nás potvrdenia o jeho likvidácií.

Online objednávka

Vyplňte všetky potrebné údaje a my sa vám v čo najkratšom čase ozveme späť

Často kladené otázky

Držiteľom odpadu je pôvodca odpadu alebo akákoľvek iná osoba (právnická alebo fyzická osoba), u ktorej sa nachádza odpad.

Pôvodcom odpadu je každá osoba, ktorá svojou činnosťou spôsobuje vznik odpadu alebo kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, avšak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

 • zaradiť odpad podľa Katalógu odpadov,
 • správne skladovať a zhromažďovať odpady podľa druhov odpadov vrátane ich označenia,
 • odovzdať odpad povereným osobám alebo organizáciám,
 • viesť evidenciu o odpadoch a nakladaní s nimi,
 • archivovať dokumenty a doklady po dobu 5 rokov,
 • podávať ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním,
 • v prípade odosielateľa nebezpečného odpadu, zaslať Ohlásenie o prepravovanom nebezpečnom odpade.

Každý odpad musí byť zabalený individuálne podľa jeho vlastností. Naši odborníci Vám radi pomôžu pri správnom balení odpadov. Za poplatok Vám vieme zabezpečiť prázdne obaly podľa druhu odpadu.

Naša spoločnosť sa snaží prevziať od zákazníka odpad v čo najkratšom čase. Čas sa môže predĺžiť, ak čakáme na potvrdenie termínu príp. cenovej ponuky zo strany zákazníka.