Odpadové oleje

Základné informácie

Odpadové motorové, prevodové a mazacie oleje patria k odpadom zaradených pod kategóriu nebezpečné odpady, pretože majú negatívny vplyv na naše životné prostredie. Odpadový olej patrí k trom najviac znečisťujúcim látkam v Európe, nakoľko je vyrábaný z ropy, ktorá je škodlivým prvkom voči našej prírode.

Rozliať 1 liter oleja znamená kontaminovať milión litrov vody. Nesprávne zaobchádzanie s motorovým olejom má za následok nie len znečistenie vody, ale taktiež aj negatívny vplyv na živé organizmy.

Predchádzať negatívnym vplyvom odpadových olejov dokážeme jeho recykláciou a likvidáciou. Ak ste pôvodca takýchto olejov ste povinný ich odovzdať oprávneným osobám a tou je aj naša spoločnosť, ktorá si u Vás vyzdvihne starý a nepoužitý odpadový olej, na základe vopred dohodnutého termínu a následne zabezpečíme jeho správne a ekologické spracovanie. V prípade potreby Vám zabezpečíme potrebné obaly vhodné na skladovanie a prepravu takéhoto odpadu.

Druhy odpadov

 • 13 01 10 – nechlórované minerálne hydraulické oleje (N)
 • 13 02 05 – nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje (N)
 • 13 02 06 – syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje (N)
 • 13 02 08 – iné motorové, prevodové a mazacie oleje (N)
 • 13 08 02 – iné emulzie (N)

Zároveň pre Vás likvidujeme aj olejové filtre alebo handry na čistenie, ochranné odevy a pod.

 • 16 01 07 – olejové filtre (N)
 • 15 02 02 – absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami (N)
 • 15 02 03 – absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02 (O)

Administratíva

Na základe požiadavky zákazníka zabezpečíme za Vás:

 • zaradenie odpadu podľa Katalógu odpadov
 • vedenie zákonnej evidencie odpadov
 • vypracovanie a zaslanie ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním príslušnému okresnému úradu
 • vyplnenie sprievodného listu nebezpečných odpadov

Postup

1. Objednávka

Klient prostredníctvom e-mailu alebo telefonického rozhovoru zadá objednávku na zber odpadu a následne si stanovíme presný termín.

2. Prevzatie odpadu

V dohodnutom termíne a mieste prevezme od vás odpad oprávnená osoba. Podpíšu sa sprievodné listy nebezpečných odpadov alebo preberacie protokoly.

3. Zneškodnenie / zhodnotenie odpadu (likvidácia)

Zabezpečíme jeho zneškodnenie / zhodnotenie podľa platných legislatívnych požiadaviek v oprávnených spoločnostiach.

4. Potvrdenie

Po zneškodnení / zhodnotení odpadu dostanete od nás potvrdenia o jeho likvidácií.

Online objednávka

Vyplňte všetky potrebné údaje a my sa vám v čo najkratšom čase ozveme späť

Často kladené otázky

Podľa zákona sú odpadové oleje definované ako všetky minerálne mazacie oleje, syntetické mazacie oleje alebo priemyselné oleje, ktoré nie sú vhodné na opätovné použitie, na ktoré boli pôvodne určené, a to najmä použité mazacie oleje zo spaľovacích motorov, prevodové oleje, mazacie oleje, oleje pre turbíny a hydraulické oleje.

Zakazuje sa ich zmiešavanie s inými druhmi odpadov, či inými látkami a zmiešavanie jednotlivých druhov odpadových olejov navzájom. Ďalej sa zakazuje ich vypúšťanie do vôd a kanalizácie, pôdy (platí to aj pre ich zostatky).