Zdravotnícky odpad

Do tejto skupiny odpadov zaraďujeme odpady zo zdravotnej alebo veterinárnej starostlivosti. 

Patrí sem najmä infekčný odpad, ktorý obsahuje živé choroboplodné mikroorganizmy alebo ich toxíny, ako aj iné formy schopné preniesť genetický materiál, o ktorom vieme alebo môžeme predpokladať, že vyvoláva choroby u ľudí a zvierat. 

Súčasťou zdravotníckeho odpadu je i anatomický, ktorý pozostáva z ľudských tkanív a tekutín, pochádzajúcich z operačných výkonov, biopsií a autopsií. Ďalšou položkou zdravotníckeho odpadu je nie nebezpečný odpad vyprodukovaný v zdravotníckych zariadeniach. Takýto odpad neprichádza do styku s pacientom alebo infekciou.

Naša spoločnosť pre Vás zabezpečí odber, prepravu a zneškodnenie takéhoto druhu odpadu podľa platných legislatívnych predpisov. V prípade potreby Vám zabezpečíme potrebné obaly vhodné na skladovanie a prepravu zdravotníckeho odpadu.

Druhy odpadov

 • 18 01 01 – ostré predmety okrem 18 01 03 (O)
 • 18 01 02 – časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a krvných konzerv okrem 18 01 03 (O)
 • 18 01 03 – odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy (N)
 • 18 01 04 – odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy, napríklad obväzy, sadrové odtlačky a obväzy, posteľná bielizeň, jednorazové odevy a plienky (O)
 • 18 02 01 – ostré predmety okrem 18 02 02 (O)
 • 18 02 02 – odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy (N)
 • 18 02 03 – odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy (O)

Administratíva

Na základe požiadavky zákazníka zabezpečíme za Vás:

 • zaradenie odpadu podľa Katalógu odpadov
 • vedenie zákonnej evidencie odpadov
 • vypracovanie a zaslanie ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním príslušnému okresnému úradu
 • vyplnenie sprievodného listu nebezpečných odpadov

Postup

1. Objednávka

Klient prostredníctvom e-mailu alebo telefonického rozhovoru zadá objednávku na zber zdravotníckeho odpadu a následne si stanovíme presný termín.

2. Prevzatie odpadu

V dohodnutom termíne a mieste prevezme od vás odpad oprávnená osoba. Podpíšu sa sprievodné listy nebezpečných odpadov alebo preberacie protokoly.

3. Zneškodnenie / zhodnotenie odpadu (likvidácia)

Zabezpečíme jeho zneškodnenie / zhodnotenie podľa platných legislatívnych požiadaviek v oprávnených spoločnostiach.

4. Potvrdenie

Po zneškodnení / zhodnotení odpadu dostanete od nás potvrdenia o jeho likvidácií.

Online objednávka

Vyplňte všetky potrebné údaje a my sa vám v čo najkratšom čase ozveme späť

Často kladené otázky

Odpad zo zdravotníctva je odpad z nemocníc a z ostatných zdravotníckych zariadení alebo im podobných zariadení zahŕňajúce komponenty rôzneho fyzikálneho, chemického a biologického materiálu, ktorý vyžaduje zvláštne nakladanie a odstránenie vzhľadom na špecifické zdravotné riziko.

Držiteľom zdravotníckeho odpadu sú nemocnice a iné zdravotnícke zariadenia, laboratóriá a výskumné centrá, márnice a pitevné strediská, krvné banky a odberové služby, domy dôchodcov a sociálnych služieb, manikúra – pedikúra, tetovacie štúdiá.

 • zaradiť odpad podľa Katalógu odpadov,
 • správne skladovať a zhromažďovať odpady podľa druhov odpadov vrátane ich označenia,
 • odovzdať odpad povereným osobám alebo organizáciám,
 • viesť evidenciu o odpadoch a nakladaní s nimi,
 • archivovať dokumenty a doklady po dobu 5 rokov,
 • podávať ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním,
 • v prípade odosielateľa nebezpečného odpadu, zaslať Ohlásenie o prepravovanom nebezpečnom odpade.

Odpad sa ukladá do oddelených, uzatvárateľných, nepriepustných a mechanicky odolných, podľa možnosti spáliteľných nádob alebo do uzatvárateľných plastikových vakov na jednorazové použitie (qucik boxy, klinik boxy). V prípade ostrých predmetov, pri ktorých hrozí riziko poranenia, sa ukladajú do spáliteľných hrubostenných nepriepustných obalov.

Podľa zákona Biologicky kontaminovaný odpad sa skladuje vo vyhradenom priestore najviac sedem dní, v priestore vybavenom chladiacim zariadením najviac 14 dní, o tom sa vedie písomná evidencia. Biologicky kontaminovaný odpad sa môže skladovať aj zmrazovaním najviac na tri mesiace.