Iné odpady

Naša spoločnosť sa zaoberá taktiež aj zberom, prepravou a zneškodnením nasledujúcich odpadov, ktoré delíme do oblastí:

 

Vyradené zariadenia

Sem zaraďujeme odpady s kat. číslom:

 • 16 02 11 – vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC (N)
 • 16 02 13 – vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti*) iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 (N)
 • 20 01 21 – žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť (N)
 • 20 01 23 – vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (N)
 • 20 01 35 – vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti (N)
 • 20 01 36 – vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 (O)

 

Tlačiarenské odpady a odpadové farby

Sem zaraďujeme odpady s kat. číslom:

 • 08 01 11 – odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky (N)

 • 08 03 12 – odpadová tlačiarenská farba obsahujúca nebezpečné látky (N)

 • 20 01 28 – farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27 (O)

 

Batérie a akumulátory

Do kategórie batérií a akumulátorov zahŕňame všetky druhy použitých batérií, gombíkové a tužkové batérie, monočlánky a akumulátory.

Sem zaraďujeme odpady s kat. číslom:

 • 16 06 01 – olovené batérie (N)
 • 16 06 02 – niklovo-kadmiové batérie (N)
 • 16 06 03 – batérie obsahujúce ortuť (N)
 • 16 06 04 – alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03 (O)
 • 16 02 14 – vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 (O)

Pokiaľ ste nenašli u nás odpad, ktorý by ste potrebovali zneškodniť/zhodnotiť, neváhajte nás kontaktovať e-mailom alebo prostredníctvo telefonátu.

Administratíva

Na základe požiadavky zákazníka zabezpečíme za Vás:

 • zaradenie odpadu podľa Katalógu odpadov
 • vedenie zákonnej evidencie odpadov
 • vypracovanie a zaslanie ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním príslušnému okresnému úradu
 • vyplnenie sprievodného listu nebezpečných odpadov

Postup

1. Objednávka

Klient prostredníctvom e-mailu alebo telefonického rozhovoru zadá objednávku na zber zdravotníckeho odpadu a následne si stanovíme presný termín.

2. Prevzatie odpadu

V dohodnutom termíne a mieste prevezme od vás odpad oprávnená osoba. Podpíšu sa sprievodné listy nebezpečných odpadov alebo preberacie protokoly.

3. Zneškodnenie / zhodnotenie odpadu (likvidácia)

Zabezpečíme jeho zneškodnenie / zhodnotenie podľa platných legislatívnych požiadaviek v oprávnených spoločnostiach.

4. Potvrdenie

Po zneškodnení / zhodnotení odpadu dostanete od nás potvrdenia o jeho likvidácií.

Online objednávka

Vyplňte všetky potrebné údaje a my sa vám v čo najkratšom čase ozveme späť

Často kladené otázky

Držiteľom odpadu je pôvodca odpadu alebo akákoľvek iná osoba (právnická alebo fyzická osoba), u ktorej sa nachádza odpad.

Pôvodcom odpadu je každá osoba, ktorá svojou činnosťou spôsobuje vznik odpadu alebo kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, avšak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

 • zaradiť odpad podľa Katalógu odpadov,
 • správne skladovať a zhromažďovať odpady podľa druhov odpadov vrátane ich označenia,
 • odovzdať odpad povereným osobám alebo organizáciám,
 • viesť evidenciu o odpadoch a nakladaní s nimi,
 • archivovať dokumenty a doklady po dobu 5 rokov,
 • podávať ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním,
 • v prípade odosielateľa nebezpečného odpadu, zaslať Ohlásenie o prepravovanom nebezpečnom odpade.

Každý odpad musí byť zabalený individuálne podľa jeho vlastností. Naši odborníci Vám radi pomôžu pri správnom balení odpadov. Za poplatok Vám vieme zabezpečiť prázdne obaly podľa druhu odpadu.

Naša spoločnosť sa snaží prevziať od zákazníka odpad v čo najkratšom čase. Čas sa môže predĺžiť, ak čakáme na potvrdenie termínu príp. cenovej ponuky zo strany zákazníka.